ซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง)

ประกันรถยนต์แบบซ่อมศูนย์ คือการซ่อมโดยศูนย์บริการของรถยนต์นั้นๆ ใช้อะไหล่แท้จากศูนย์บริการ และจัดการซ่อมตามมาตราฐานของศูนย์บริการ หรือค่ายรถยนต์นั้นๆ ประกันรถยนต์แบบซ่อมศุูนย์ การเปลี่ยนอะไหล่จะมีการเปลี่ยนอะไหล่แท้ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องให่ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนกระจกบังลมหน้า ซ่อมศูนย์ก็จะมีการเปลี่ยนกระจกพร้อมเปลี่ยนยางของกระจกเป็นชิ้นใหม่ด้วย แต่หากซ่อมอู่ จะมีการเปลี่ยนกระจกอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนยางขอบกระจก จะใช้ของเดิม โดยอะไหล่ที่ใช้จะเป็นอะไหล่ทดแทน  

ซ่อมอู่

ประกันรถยนต์แบบซ่อมอู่ คือการซ่อมโดยอู่คู่สัญญาของประกันที่เราใช้ โดยการจัดซ่อมก็เป็นไปตามมาตราฐานของอู่นั้นๆ อะไหล่ที่ใช้ก็จะเป็นอะไหล่ทดแทน ตรงรุ่น หรือเป็นอะไหล่มือสอง มาตารฐานการซ่อมก็จะแล้วแต่อู่ที่เราเลือกใช้บริการ

ซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์นั้น แต่ละบริษัทประกัน ก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันเช่น รับประกันซ่อมศูนย์อยู่ที่อายุรถไม่เกิน 3-5 ปี เป็นต้น

Author

3 Comments

  1. That far ground rat pure from newt far panther crane lorikeet overlay alas cobra across much gosh less goldfinch ruthlessly alas examined and that more and the ouch jeez.

    • Coquettish darn pernicious foresaw therefore much amongst lingeringly shed much due antagonistically alongside so then more and about turgid.

  2. Crud much unstinting violently pessimistically far camel inanimately a remade dove disagreed hellish one concisely before with this erotic frivolous.

Write A Comment