ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือประกันที่เป็นความสมัครใจของเจ้าของรถ ที่ต้องการให้ความคุ้มครองความเสียหาย ทั้งรถเอาประกัน และคู่กรณี ทั่งนี้ ประเภทประกันรถยนต์นั้น มีหลากหลายความคุ้มครอง เราจะมีอธิบายรูปแบบความคุ้มครอง ในแต่ละประเภทเป็นอย่างไร

ประกันรถยนต์ประเภท 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด และแพงที่สุด

 

ประกันรถยนต์ประเภท 1

ประกันรถยนต์ประเภท 1 เป็นประกันแบบที่มีค่าเบี้ยประกันแพงที่สุด และนิยมมากที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองทั้งรถเอาประกัน และรถคู่กรณี ให้ความคุ้มครองกรณี รถหาย ไฟใหม้ น้ำท่วม โดยให้ความคุ้มครองทั้งกรณีที่มีคู่กรณี และไม่มีคูกรณี

ประกันรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ค่อยนิยมกันมากนัก เพราะให้ความคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น (กรณีเป็นฝ่ายผิด) และไม่คุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี แต่ยังให้ความคุ้มครงกรณี รถหาย ไฟใหม้ของรถเอาประกันอยู่

ประกันรถยนต์ประเภท 2+

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองเหมือนกับแบบ ประกันรถยนต์ประเภท 2 แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายของรถเอาประกัน โดยต้องเป็นแบบมีคู่กรณีเท่านั้น และยังคุ้มครองกรณี น้ำท่วมด้วย

ประกันรถยนต์ประเภท 3

ประกันรถยนต์ประเภท 3 เป็นแบบประกันที่มีราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด โดยให้ความคุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถเอาประกัน

ประกันรถยนต์ประเภท 3+

ประกันรถยนต์ประเภท 3+ ให้ความคุ้มครองเหมือนกับแบบ ประกันรถยนต์ประเภท 3 แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายของรถเอาประกัน โดยต้องมีคู่กรณีเท่านั้น  และไม่คุ้มครองกรณี รถหายและไฟใหม้

Author